All Members

Principal Investigators

Junior Principal Investigators

Faculty Members

Postdoctoral Fellows

Research Collaborators

Advisory Board

 • CRUDDEN, Cathleen M.
 • HIMO, Fahmi
 • MASERAS, Feliu
 • MINATO, Shin-ichi
 • SAKAKI, Shigeyoshi
 • TROPSHA, Alexander
 • YAMAMOTO, Hisashi

Staff Members

 • AKABUCHI, Takahiro
 • AKITSU, Hayaka
 • AOKI, Kanae
 • FU, Tingyu
 • HANE, Yukiko
 • IKEGAMI, Ayumi
 • KATSUYAMA, Hitomi
 • KAWAGUCHI, Natsumi
 • KUDO, Natsumi
 • MATSUYAMA, Sumire
 • MITA, Tsuyoshi
 • OGAWA, Yasuaki
 • OZAKI, Mamiko
 • SAWADA, Miho
 • SERAPHIM, Carine
 • STECKER, Collin
 • SUGAWARA, Ikuya
 • SUZUKI, Mio
 • TAKAHASHI, Masayuki
 • TAMURA, Kayoko
 • TERASAWA, Jun
 • YAMAGUCHI, Mayumi
 • YAMAMOTO, Yasunori
 • YAMASHITA, Yumiko