All Members

Principal Investigators

Junior Principal Investigators

Faculty Members

Postdoctoral Fellows

Research Collaborators

Advisory Board

 • CRUDDEN, Cathleen M.
 • HIMO, Fahmi
 • MASERAS, Feliu
 • MINATO, Shin-ichi
 • SAKAKI, Shigeyoshi
 • TROPSHA, Alexander
 • YAMAMOTO, Hisashi

Staff Members

 • AOKI, Kanae
 • IMADA, Yuichi
 • INAGAKI, Tomohiko
 • KANOU, Naoko
 • KATSUYAMA, Hitomi
 • KUBO, Shotaro
 • MATSUYAMA, Sumire
 • MITA, Tsuyoshi
 • NOTO, Saori
 • OGAWA, Yasuaki
 • SATO, Minako
 • SERAPHIM, Carine
 • STECKER, Collin
 • SUGAWARA, Ikuya
 • SUZUKI, Mio
 • TAKAHASHI, Masayuki
 • TAKEI, Tomohiro
 • TAMURA, Kayoko
 • TSUSHIMA, Miki
 • YAMAMOTO, Yasunori